کنترل پروژه ازگل

 • بلوکA:
  شامل 2طبقه منفی + 1طبقه همکف + 15طبقه مسکونی
  اجرای اسکلت فلزی تا طبقه 14
  تحویل اسکلت فلزی تا طبقه 6
  اجرای سقف سازه ای تا طبقه (5کف ششم)
  اجرای پوشش ضد حریق تا طبقه 2
  دیوارچینی در طبقه منفی 1
  حفر چاه های آب باران، فاضلاب و ارت به طور کامل
  اجرای ترنج تاسیساتی و بلوکاژ در حال اجرا
 • بلوکB:
  شامل 3طبقه منفی + 1طبقه همکف
   + 15طبقه مسکونی
  اجرای اسکلت فلزی تا طبقه 6
  تحویل اسکلت فلزی تا طبقه 2
  اجرای پوشش ضد حریق در طبقات منفی
  دیوارچینی در طبقات منفی 2و 1
  حفر چاه های آب باران، فاضلاب و ارت به طور کامل
  اجرای ترنج تاسیساتی و بلوکاژ در حال اجرا
 • بلوکC:
  شامل 3طبقه منفی + 1طبقه همکف + 15طبقه مسکونی
  اجرای اسکلت فلزی تا طبقه 6
  تحویل اسکلت فلزی تا طبقه 3
  اجرای سقف سازه ای تا طبقه (2کف سوم)
  اجرای پوشش ضد حریق در طبقات منفی
  دیوارچینی در طبقات منفی 2و 1
  حفر چاه های آب باران، فاضلاب و ارت به طور کامل
  اجرای ترنج تاسیساتی و بلوکاژ در حال اجرا
 • بلوکD:
  شامل 4طبقه منفی + 1طبقه همکف + 15طبقه مسکونی
  اجرای اسکلت فلزی تا طبقه 14
  تحویل اسکلت فلزی تا طبقه 5
  اجرای سقف سازه ای تا طبقه (4کف پنجم)
  اجرای پوشش ضد حریق تا طبقه 3
  دیوارچینی در طبقات منفی 3و 2و 1
  حفر چاه های آب باران، فاضلاب و ارت به طور کامل
  اجرای ترنج تاسیساتی و بلوکاژ تکمیل