پروژه ساختمان اداری -درمانی

این پروژه در ضلع غربی مجموعه هرمزان در شهرک غرب واقع شده است کاربری این پروژه تجاری-اداری و درمانی در مساحتی به متراژ8750 مترمربع در پنج طبقه شامل همکف و 4طبقه روی همکف می باشد.
طبقه اول با کاربری درمانی و طبقات دوم، سوم و چهارم همگی با مساحت 1750 مترمربع با کاربری اداری خواهند بود.