مخابرات برج زرین

جلسه بررسی مباحث مرتبط با مخابرات و خطوط تلفن برج زرین برگزار گردید.

با توجه به اتمام مراحل ساخت برج 33 طبقه زرین و با نزدیک شدن به موعد تحویل واحدهای این برج مسکونی، جلسه بررسی و تصمیم گیری در خصوص مباحث مخابراتی این برج هوشمند در محل دفتر مشاور عالی مدیر عامل برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی پاسخ مرکز مخابرات نهری در خصوص تحویل خطوط تلفن واحدهای این برج، سایر مباحث مربوط به راه اندازه ip tv و cctv و موضوع اینترنت واحدها مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است برج 33 طبقه زرین با دارا بودن 122 واحد مسکونی مراحل پایانی و نازک کاری را سپری میکند تا در موعد مققر تحویل مشتریان خود گردد.