جلسه کنترل پروژه

جلسه کنترل پروژه برج زرین

در تاریخ پنجم خردادماه در دفتر مدیریت محترم شرکت عمران تکلار جلسه کنترل پروژه هفتگی برج زرین با حضور مدیرعامل ، مشاور مدیرعامل ، معاونت مالی و اداری ، معاونت فنی و اجرایی ، سرپرست دفتر فنی و ناظرین پروژه برگزار شد و درجهت تسریع عملیات اجرائی تبادل نظر و تصمیمات مربوط اتخاذ گردید.

جلسه کنترل پروژه