بازدید مدیرعامل

بازدید مهندس عبادالله فتح اللهی از پروژه برج زرین

مهندس عبادالله فتح اللهی مدیرعامل شرکت عمران تکلار با حضور در محل پروژه برج زرین از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفت. بازدید مدیرعامل بازدید مدیرعامل