کمیسیون مناقصات
جلسه کمیسیون مناقصات شرکت برگزار شد

کمیسیون مناصات شرکت عمران تکلار برگزار شد

جلسه شورای مدیران
برگزاری جلسه بررسی موضوعات فنی

جلسه بررسی موضوعات فنی پروژه های …