جلسه شورای مدیران

جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه برج زرین و موارد مرتبط با امور جاری و پروژه های شرکت ساختمانی عمران تکلار در محل دفتر مدیر عامل شرکت برگزار گردید.

در این جلسه هر یک از مدیران واحدهای مختلف مجموعه با تشریح وضعیت فعالیتها به بیان نکته نظرات خود در راستای تسریع اتمام پروژه های جاری شرکت پرداختند.

جلسه شورای مدیران

شورای مدیران