بازدید

عضو هیات مدیره شرکت عمران تکلار از پروژه در حال اتمام برج زرین بازدید نمود.

آقای صالح نقی پور عضو هیات مدیره شرکت عمران تکلار به همراه مدیر عامل این شرکت از پروژه در حال اتمام برج زرین دیدن نمود.

در این بازدید مهندس عباد الله فتح الهی مدیر عامل شرکت با تشریح اقدامات انجام شده به این عضو هیات مدیره، ایشان را در جریان برنامه های آتی شرکت و وضعیت رو به اتمام این پروژه قرار دادند.

در ادامه، مهندس نقی پور با بازدید از واحدهای برج زرین، از نزدیک در جریان روند هوشمندسازی این پروژه و موارد مرتبط قرار گرفتند.