کمیسیون مناقصات
جلسه کمیسیون مناقصات شرکت برگزار شد

کمیسیون مناصات شرکت عمران تکلار برگزار شد