جلسه کنترل پروژه
جلسه کنترل پروژه برج زرین

جلسه کنترل پروژه برج زرین در خرداد ماه در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار شد.

بازدید مدیرعامل
بازدید مدیرعامل از پروژه برج زرین

مهندس فتح اللهی از پروژه برج زرین بازدید نمود.

محوطه سازی برج زرین
برگزاری جلسه با موضوع محوطه سازی

برگزاری جلسه با موضوع محوطه سازی برج زرین

بازدید
بازدید عضو هیات مدیره شرکت از برج زرین

عضو هیات مدیره شرکت عمران تکلار از پروژه ..

کنترل پروژه
برگزاری جلسه کنترل پروژه برج زرین

جلسه کنترل پروزه برج زرین برگزار شد

مخابرات برج زرین
بررسی موضوعات مخابراتی برج زرین

جلسه بررسی مباحث مرتبط با سیستم مخابراتی …

جمع آوری تاورکرین برج زرین

با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه برج زرین و در شرف اتمام بودن آن، تاورکرین ضلع …